Hai kim loại đều thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn là

Hai kim loại đều thuộc nhóm 2A trong bảng tuần hoàn là

Các nguyên tố trong Nhóm IIA (Be, Mg, Ca, Sr, Ba và Ra) đều là kim loại và tất cả trừ Be và Mg đều là kim loại hoạt động mạnh. Những nguyên tố này thường được gọi là kim loại kiềm thổ. Thuật ngữ kiềm phản ánh thực tế là nhiều hợp chất của các kim loại này là bazơ hoặc kiềm. Thuật ngữ trái đất trong lịch sử được sử dụng để mô tả thực tế là nhiều hợp chất này không hòa tan trong nước. Hầu hết tính chất hóa học của các kim loại kiềm thổ (Nhóm IIA) có thể được dự đoán từ hành vi của các kim loại kiềm (Nhóm IA). Tuy nhiên, ba điểm nên được ghi nhớ.

Các kim loại kiềm thổ có xu hướng nhường 2 electron để tạo thành ion M 2+ (Be2+, Mg2+, Ca2+, v.v.).

Những kim loại này ít phản ứng hơn so với kim loại kiềm lân cận. Magiê kém hoạt động hơn natri; canxi kém hoạt động hơn kali; và như thế.

Những kim loại này trở nên hoạt động hơn khi chúng ta đi xuống cột. Magiê hoạt động mạnh hơn berili; canxi hoạt động nhiều hơn magiê; và như thế.

TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÓM 2A

Các kim loại kiềm thổ phản ứng với các phi kim để tạo ra các sản phẩm mong đợi từ cấu hình electron của các nguyên tố.

Mg(s) + Cl2(g) ----> MgCl2(s)

3 Mg(s) + N2(g) ----> Mg3N2(s)

Ca(s) + H2(g) ----> CaH2(s)

Bởi vì chúng không hoạt động như các kim loại kiềm, hầu hết các nguyên tố này tạo thành oxit.

2 Mg(s) + O2(g) ----> 2 MgO(s)

Canxi, stronti và bari cũng có thể tạo thành peroxit.

Ba(s) + O2(g) ----> BaO2(s)

Các thành viên tích cực hơn của Nhóm IIA (Ca, Sr và Ba) phản ứng với nước ở nhiệt độ phòng. Các sản phẩm của những phản ứng này là những gì chúng ta có thể mong đợi. Ví dụ, canxi mất hai electron để tạo thành ion Ca2+ khi nó phản ứng với nước.

Ca ----> Ca2+ + 2 e-

Các electron này được các phân tử nước chọn để tạo thành khí H2 và các ion OH-.

2 H2O + 2 e- ----> H2 + 2 OH-

Kết hợp hai nửa của phản ứng sao cho các electron được bảo toàn sẽ cho kết quả sau.

Ca(s) + 2 H2O(l) ----> Ca2+(aq) + 2 OH-(aq) + H2(g)

Mặc dù Mg không phản ứng với nước ở nhiệt độ phòng nhưng nó sẽ phản ứng với hơi nước. Các sản phẩm của phản ứng này không thể là các ion Mg2+ và OH- trong nước vì không có nước lỏng xung quanh để ổn định các ion này. Sản phẩm của phản ứng này là khí H2 và magie oxit, MgO.

Mg(s) + H2O(g) ----> MgO(s) + H2(g)

BÀI TẬP THỰC HÀNH 2:

Magie phản ứng với hiđro tạo thành hợp chất A là chất rắn màu trắng ở nhiệt độ thường. Nó cũng phản ứng với axit clohydric để tạo thành khí B và dung dịch nước của hợp chất C. Xác định các sản phẩm của các phản ứng này và viết các phương trình cân bằng cho mỗi phản ứng.

Để lại câu trả lời của bạn ở dưới phần comment nhé!

Bài viết liên quan: