HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT TRUNG TÂM Y TẾ MỘC CHÂU VỀ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ

Sáng ngày 31/3/2022 Trung tâm Y tế Mộc Châu tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt về quán triệt các văn bản về quy hoạch cán bộ.
Với mục đích chủ động phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, nhất là cán bộ trẻ có triển vọng phát triển, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển .
Đ/c Khuất Thanh Bình giám đốc Trung tâm y tế Mộc Châu đã triển khai các văn bản liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ một số văn bản sau
1. Quán triệt Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ;
2. Quy định số 348-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ.
3. Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 21/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031.

4. Kế hoạch số 95/KH-SYT ngày 28/3/2022 của Sở Y tế triển khai công tác tà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026; xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031.
Qua xây dựng, bổ sung quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của đơn vị.

Một số hình ảnh hội nghị: